Ochrana osobních údajů

OBECNÉ INFORMACE

Rozsah platnosti

Společnosti Buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü (dále jen BDC) svěřuje své osobní údaje řada zákazníků, dodavatelů a poskytovatelů služeb. Společnost považuje ochranu informací a údajů, které jsou jí svěřovány, za součást své odpovědnosti. Principy ochrany údajů, jako například minimalizace údajů, transparentnost a bezpečnost, jsou proto ve společnosti BDC nejvyšší prioritou.

Naším cílem bylo sestavit zásady ochrany osobních údajů tak, aby každý mohl rychle získat přehled o účelech, pro které společnost BDC osobní údaje zpracovává. Dostatek informací by v nich ale měli najít i ti, které zajímají podrobnější údaje. Všechny dále uvedené informace odkazují na využívání digitálních služeb prostřednictvím počítačů, chytrých mobilních telefonů, tabletů a všech dalších mobilních nebo stacionárních koncových zařízení, která lze připojit k internetu.

Naše zásady ochrany osobních údajů si pečlivě přečtěte. Pokud byste k nim měli jakékoli dotazy nebo komentáře, můžete je kdykoli zaslat na e-mailovou adresu na naší kontaktní stránce.

Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování údajů na těchto webových stránkách společnosti BDC.

Pokud naše digitální služby obsahují možnost nepovinně zadat osobní údaje, žádáme vás, abyste se laskavě sami rozhodli, které údaje nám chcete sdělit. Povinná pole, která jsou jako taková zobrazena, potřebujeme ke zpracování příslušného dotazu nebo vaší objednávky. Jakékoli další údaje, které jsou shromážděné navíc, jsou nepovinné a využíváme je k optimalizaci služeb, které nabízíme, případně pro statistické účely.

Podrobnější informace najdete v následujících kapitolách.

Kontaktní údaje a správce

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo pokud byste si přáli uplatnit svá práva v některém z uvedených případů, neváhejte se na nás obrátit.

[email protected]
S předmětem zprávy „ochrana údajů“
(dotazy, výmaz, oprava, omezení zpracování, námitka, odvolání souhlasu, právo na přenositelnost údajů)

Správce:

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, n. s.
Na Maninách 1288/17a
170 00 Praha 7- Holešovice
Česká republika

Příslušný úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká Republika

Tel: +420 234 665 111
E-mail: [email protected]

Vaše práva

Jako dotčená osoba máte nárok kdykoli uplatnit svá práva ve vztahu k nám. Pokud jsou splněné zákonem stanovené požadavky, jde o následující práva:

• Právo na přístup podle článku 15 GDPR EU
• Právo na opravu podle článku 16 GDPR EU
• Právo na výmaz podle článku 17 GDPR EU

• Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR EU

• Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR EU
• Právo vznést námitku / odvolat souhlas podle článku 21 GDPR EU
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR EU

Abychom mohli vaši písemnou žádost zpracovat, máme povinnost pečlivě ověřit vaši totožnost. Prosíme o pochopení, že si vyhrazujeme právo požádat o další informace nebo doklad totožnosti, podle důležitosti údajů. Tato opatření slouží zejména k tomu, abychom vaše údaje chránili před neoprávněným přístupem třetích osob.

Rádi bychom vás také informovali, že si vyhrazujeme právo nezpracovávat dotazy nepřiměřené povahy nebo takové, které obdržíme bez odpovídajícího dokladu totožnosti. V takovém případě vás o tom budeme informovat písemně.

Přístup, přenositelnost údajů
Kdykoli máte právo na vydání bezplatného potvrzení o údajích, které zpracováváme a které se týkají vaší osoby. Dále máte kdykoli právo na to, abychom údaje, které jste nám poskytli, přenesli vám nebo jinému správci údajů.

Pokud si přejete obdržet potvrzení o vašich údajích, které zpracováváme, nebo pokud budete chtít požádat o přenesení údajů, obraťte se na nás laskavě písemně na adrese [email protected].

Pamatujte prosím, že můžeme přenést pouze údaje, které vycházejí z poskytnutého souhlasu nebo ze smlouvy.

Oprava, výmaz, omezení
Pokud nás o to požádáte, pak zpracovávané údaje, které se vás týkají, opravíme, uzamkneme nebo je vymažeme, pokud nám v tom nebrání jiné právní předpisy (například archivační povinnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese [email protected].

Odvolání souhlasu / námitka
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat stručným písemným oznámením. Obraťte se na nás laskavě písemně na adrese [email protected].

Stručným písemným oznámením na adresu [email protected] můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich údajů pro účely přímého marketingu nebo odvolat svůj souhlas, a to bezplatně kromě nákladů vynaložených na přenos v souladu se základními sazbami.
Pokud chcete zrušit přihlášení k odběru newsletteru, můžete využít příslušný odkaz na konci newsletteru.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud byste chtěli kontaktovat příslušný dozorový úřad přímo, najdete kontaktní údaje zde.

Zabezpečení údajů

Pro přenos údajů, například když zadáváte své údaje zákazníka do formuláře objednávky nebo do kontaktního formuláře, a také v průběhu přijímání nových pracovníků, vám nabízíme bezpečnostní protokol SSL (secure socket layer) společně s 256bitovým šifrováním.

Přenos šifrovaných údajů poznáte podle obrázku zamčeného klíče nebo symbolu zámku ve spodní části svého prohlížeče.

Abychom ochránili vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo ztrátou, uplatňujeme nejvyšší stupeň péče a bezpečnostních standardů. Rádi bychom zdůraznili, že přenosy údajů prostřednictvím sítě internet (například v případě komunikace e-mailem) mohou představovat bezpečnostní rizika. Před přístupem třetích osob není možné údaje zcela ochránit.

Zabezpečení v průběhu platebních procesů
Společnost BDC nabízí platbu na dobírku, kreditní kartou a PayPal (pouze v e-shopu společnosti BDC). Všechny platební metody jsou komplexně chráněné pomocí výše uvedených bezpečnostních standardů.
Pokud byste platili kreditní kartou, zařadili jsme doplňující bezpečnostní prvek: zajišťujeme jej tím, že v rámci objednávky požadujeme v části „způsob platby“ kontrolní číslo karty. Trojmístné kontrolní číslo karty je uvedené v podpisovém poli na zadní straně karty.

Údaje o vaší kreditní kartě si společnost BDC neukládá. Budou předány přímo společnosti Global Payments Europe, s.r.o., pomocí šifrovaného, a tedy bezpečného připojení a tam budou poté zpracované za účelem uskutečnění vaší platby v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní formulář
Kontaktní formulář vám má nabídnout snadný způsob, jak kontaktovat společnost BDC, pokud byste se nás potřebovali na něco zeptat. Informace, které zde poskytujete, jsou většinou nepovinné. Vaše informace zpracujeme, abychom mohli odpovědět na váš dotaz.

Společnost BDC uchovává informace, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových právních předpisů, po dobu stanovenou zákony. V tomto období (zpravidla deset let) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti. Pokud se na vaši záležitost nevztahují zákonné doby uchovávání, budou vaše údaje po splnění účelu zpracování vymazány.

Předávání údajů

Společnost BDC nesděluje vaše údaje třetím osobám pro obchodní účely (prodej, pronájem).

Pokud vaše údaje zpracovávají poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s doručováním našich produktů, omezuje se rozsah předávaných údajů na minimum.

V případech, kdy údaje zpracovává zpracovatel, jsme si pečlivě vybrali partnery, kteří jsou v souladu s ustanoveními článku 28 GDPR EU povinni nakládat s vašimi údaji důvěryhodným způsobem a dodržovat naše vlastní standardy ochrany údajů. Naši partneři zejména nesmějí předávat údaje našich zákazníků třetím osobám pro účely přímého marketingu, ani nesmějí údaje sami používat pro obchodní účely.

Nezapomeňte: Další informace o konkrétních typech zpracování najdete v jednotlivých kapitolách našich zásad ochrany osobních údajů.

Nezbytné poskytování údajů

Osobní údaje, jako jsou například jméno, adresa, e-mailová adresa apod., zpracováváme v různých situacích. V těchto zásadách ochrany osobních údajů vám chceme poskytnout co nejpodrobnější přehled toho, jak s vašimi údaji nakládáme, na jakém právním základě je zpracováváme a zda je poskytnutí vašich údajů nezbytné na základě smlouvy nebo ze zákona.

V případech, kdy společnost BDC zpracovává vaše údaje na základě smlouvy nebo ze zákona, jsou pole pro jejich zadání označena jako povinná, pokud tyto informace potřebujeme ke splnění smlouvy, nebo proto, že to požaduje zákon. Taková povinná pole uvidíte například při zadávání objednávky. Pokud by povinné informace zadány nebyly, nemusíme být schopni poskytnout své služby.

Tam, kde je možné zadat doplňující osobní údaje do nepovinných polí, vás žádáme, abyste sami zkontrolovali, jaké údaje nám chcete sdělit.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI BDC

Objednávkový proces společnosti BDC

Pro účely uzavření, plnění nebo vypovězení vaší smlouvy nebo objednávky od vás vyžadujeme osobní údaje. Patří mezi ně například:
• křestní jméno a příjmení,
• fakturační a dodací adresa,
• e-mailová adresa,
• fakturační a platební údaje,
• případně telefonní číslo.

Zpracování v rámci procesu objednávky zahrnuje také odesílání objednávek, zpracování platby, zasílání elektronických potvrzení objednávky a faktur. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností BDC.

Pokud nevyužíváme vaše kontaktní údaje pro účely přímého marketingu, uchováváme údaje, které byly shromážděny pro plnění smlouvy, do uplynutí zákonné a případně smluvní lhůty pro uplatnění záručních práv. Po uplynutí této lhůty si ponecháváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony. V tomto období (zpravidla deset let od uzavření smlouvy) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti.

Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které zpracováváme.

Kontrola seznamů subjektů podezřelých z terorismu
Nařízení EU o boji proti terorismu (ES) číslo 2580/2001 a (ES) číslo 881/2002 požadují, aby nikdo ze zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb ani zaměstnanců společnosti BDC nebyl osobou podezřelou z terorismu uvedenou na centrálně vedených seznamech. Proto je nutné, aby společnost BDC prováděla porovnání údajů se seznamy subjektů podezřelých z terorismu.
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst.1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU.

Podrobné informace o zpracování objednávek

Logistika
Pro účely sledování zásilek a oznamování informací o balících předáme vaši e-mailovou adresu, dodací adresu a telefonní číslo společnosti Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, pokud jste s tím v průběhu objednávkového procesu souhlasili.

Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje předané dále, můžete si objednat přímo v buddhistickém centru.

Právním základem pro sdělování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU.

Procesy čištění údajů
Rádi bychom vás informovali o tom, že společnost BDC pravidelně kontroluje správnost údajů, které máme uložené.
Právním základem pro zpracování údajů v rámci našeho procesu čištění údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR EU, tj. máme právní povinnost kontrolovat správnost údajů, které máme uložené.

Návštěvy našich webových stránek

Při přístupu na naše webové stránky budou shromažďovány určité údaje. Tyto údaje statisticky vyhodnocujeme a využíváme je pouze k tomu, abychom vám nabízeli individuální marketingový obsah a zlepšovali atraktivitu, obsah a funkce našich webových stránek.

V souborech našich serverových protokolů ukládáme informace, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá z technických důvodů. Jsou to například tyto informace:
• typ/verze prohlížeče,
• používaný operační systém,
• odkazovaná adresa URL (poslední navštívená stránka),
• název hostitele přistupujícího koncového zařízení (IP adresa, anonymizovaná),
• datum a čas přístupu k serveru.

V případě chytrých mobilních telefonů, tabletů a dalších mobilních koncových zařízení: výrobce/model.
Žádné tyto údaje se neukládají ve spojení s osobami. Tyto údaje se také nekombinují s dalšími zdroji údajů.

Právním základem pro zpracování vaší IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš oprávněný zájem vyplývá z těchto účelů zpracování:
• zajištění bezproblémového připojení,
• zajištění pohodlného užívání našich webových stránek/aplikace,
• vyhodnocování bezpečnosti a stability systému.

Obecně platí, že vaši IP adresu ukládáme v anonymní podobě a v průběhu tohoto procesu nedochází k žádné osobní analýze. K plnému uložení IP adresy dochází pouze s cílem sledovat technické chyby a hackerské útoky a dále zaznamenávat obsah, například při přihlášení k odběru newsletteru.

S výjimkou uložení pro účely zaznamenání obsahu IP adresu po vaší návštěvě včas vymažeme.

Reklama/marketing

Údaje našich zákazníků zpracováváme pro účely přímého marketingu v souladu s ustanoveními zákona. V rámci tohoto procesu zejména zajišťujeme, aby naše služby byly co nejlépe uzpůsobené podle vašich požadavků. S využitím pravděpodobnostních hodnot se vám snažíme pokud možno zobrazovat pouze takový reklamní obsah, který vás bude zajímat.

Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které zpracováváme.

Newsletter
Newsletter společnosti BDC představuje možnost, jak můžete e-mailem pravidelně dostávat informace.

Abychom se ujistili, že nedošlo k chybě při zadávání e-mailové adresy, používáme postup dvojího přihlášení. Poté, co svou e-mailovou adresu zadáte do pole pro přihlášení, zašleme vám odkaz pro potvrzení. Po kliknutí na tento odkaz pro potvrzení bude vaše e-mailová adresa zařazena do našeho adresáře. Svůj souhlas, který byl udělen tímto způsobem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU, můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna.

Pokud chcete zrušit přihlášení k odběru newsletteru, můžete využít příslušný odkaz na konci newsletteru.

Text souhlasu se zasíláním newsletteru (příklad)

Ano, chci se přihlásit k odběru bezplatného newsletteru společnosti BDC, který mě bude e-mailem informovat o aktuálních nabídkách této společnosti. Seznámil jsem se se zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše e-mailová adresa je zpracovávána po dobu pěti let od vaší registrace nebo od posledního využití jakéhokoli hypertextového odkazu, který jste obdrželi v našem newsletteru.

Přetrvávání obsahu nákupního košíku
Pokud vložíte do nákupního koše například produkt, poté ze stránek BDC odejdete, ale nezavřete prohlížeč a pak se na naši stránku vrátíte, trvalý soubor cookie zajistí, že je produkt stále ve vašem košíku. Podrobnější informace o souborech cookies najdete zde.

Cookies, sledování, (opětovné) cílení

Aby pro vás bylo nakupování co nejpříjemnější, zpracovává společnost BDC soubory cookies a pixelové tagy. Používáme je v našich digitálních službách a newsletterech. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které naše digitální služby vkládají do vašeho počítače, chytrého telefonu nebo tabletu a váš prohlížeč je ukládá.

Soubory cookies používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš zájem přizpůsobit služby co nejlépe vašim požadavkům a z obchodního hlediska je optimalizovat se považuje za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení. S využitím pravděpodobnostních hodnot se vám snažíme pokud možno zobrazovat pouze takový reklamní obsah, který vás bude zajímat. Vaše IP adresa je zaznamenávána pouze ve zkrácené podobě, takže není možné identifikovat příslušné spojení.

Tímto způsobem v pseudonymizované podobě měříme:
• frekvenci přístupů na stránku nebo k produktu,
• prohlížení našich stránek,
• které nabídky v našem newsletteru jsou pro vás jako zákazníka nejzajímavější.

Soubory cookies slouží také pro účely řízení zvláštních funkcí a funkcí spojených s uživatelským komfortem.
Digitální služby můžeme optimálně přizpůsobit také vašim požadavkům a pouze příležitostně vám předkládat například reklamy na zvláštní nabídky. .

Abychom mohli měřit účinnost našich aktivit v oblasti on-line marketingu, sledujeme na více přístrojích (pseudonymní profil), např. na počítači, telefonu a/nebo tabletu.

Informace týkající se souborů cookies a pixelových tagů
Na několika stránkách používáme tzv. „krátkodobé (session) cookies“, které jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky vymazány a slouží k tomu, aby byly naše služby uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Naše soubory cookies jsou chráněné proti čtení třetími osobami pomocí bezpečnostních standardů vašeho prohlížeče.

Vedle toho obsahují naše služby „trvalé soubory cookies“, díky kterým vám můžeme nabízet osobní nastavení nebo zobrazovat informace jako například naposledy zobrazené položky po delší dobu (v závislosti na jednotlivých službách). Doba, po níž jsou tyto soubory cookies uloženy, závisí na účelu jejich využití a není u všech cookies stejná. Ukládání souborů cookies však můžete zakázat v nastavení svého prohlížeče. Soubory cookies používáme k následujícím účelům:
• funkčnost našich digitálních služeb,
• webová analytika (pseudonymizovaná ID uživatele),
• marketingové účely.

Cookies třetích osob
Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies třetích osob našich affiliate (provizních) partnerů. Shromažďují se informace o navštívených webových stránkách a zobrazených produktech. Návštěvníci jsou identifikováni pseudonymním identifikačním číslem. Na základě těchto informací o užívání budou naši affiliate partneři zobrazovat našim návštěvníkům on-line reklamy na produkty a služby společnosti BDC.

Naši reklamní partneři
V rámci zpracování v podobě zobrazování on-line reklam vycházejících z informací o užívání spolupracujeme s níže uvedenými partnery.

Reklamy vycházející z informací o užívání řídí tito partneři. Pokud si už nepřejete dostávat upozornění na on-line reklamy, které odpovídají vašim zájmům, můžete vznést námitku proti on-line reklamám vycházejícím z informací o užívání na webových stránkách jednotlivých partnerů, případně na stránkách všech těchto partnerů.

http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Nezapomeňte: V seznamu jsou uvedeni všichni reklamní partneři všech webových stránek, které jste navštívili.

Pixelové tagy
Informace o tom, jak atraktivní jsou naše on-line služby, jsou pro nás velmi důležité a pomáhají nám neustále je pro vás optimalizovat. Z tohoto důvodu používáme v rámci našich digitálních služeb pixelové tagy (malé grafiky). Pixelové tagy mají velmi podobný účel jako soubory cookies.

Při otevření služby se pixelový tag načte na internetový server, který ho zpracuje. Vidíme tak, jaký obsah navštěvují zákazníci z různých regionů, jak často je navštěvován a jaké akce se s využitím našich digitálních služeb uskutečnily. Tyto údaje se zpracovávají pod pseudonymem. Vaše IP adresa je zaznamenávána pouze ve zkrácené podobě, takže není možné identifikovat příslušné spojení.
Tento postup používáme také v našich newsletterech. Proti analýze vašich údajů pomocí pseudonymu pro účely zlepšování našich služeb můžete vznést námitku stručným písemným oznámením na adresu [email protected] nebo souhlas odvolat.

Jak předejít zaznamenávání chování uživatele
Prohlížeče většinou přijímají soubory cookies automaticky, nabízejí ale možnost soubory cookies zakázat nebo před jejich uložením zobrazit upozornění. Funkce nápovědy, která je v nabídce většiny internetových prohlížečů, vysvětluje, jak můžete svému prohlížeči zadat pokyn, aby nové soubory cookies nepřijímal, jak vás může prohlížeč informovat o novém příchozím souboru cookie, nebo jak můžete všechny přijaté soubory cookies odstranit.

Doporučujeme vám však ponechat funkci cookies zapnutou v plném rozsahu, abyste mohli využívat všechny funkce našich on-line služeb.

Naše cookies neukládají žádné citlivé údaje, jako jsou hesla, údaje o kreditní kartě a podobné údaje. Soubory cookies vaše koncové zařízení nijak nepoškozují a neobsahují žádné viry.

Pokud si soubory cookies nepřejete aktivovat nebo pokud je aktivovat nemůžete, máte také možnost objednat si zboží v buddhistickém centru.

Nezapomeňte: Deaktivace bude uložena souborem cookie ve vašem počítači, telefonu nebo tabletu v prohlížeči, kde jste uplatnili námitku, a nebude spojena s vaším zákaznickým účtem. Deaktivaci je proto třeba udělat pro každé vaše zařízení a pro každý prohlížeč zvlášť. Váš prohlížeč musí přijímat také soubory cookies.

Pokud prohlížeč při zavření soubory cookies automaticky maže, budou odstraněny i soubory cookies pro přihlašování (funkce deaktivace).

Pokud chcete zakázat pixelové tagy na našich webových stránkách, můžete využít nástroje jako například Ghostery, web-washer, bugnosys nebo AdBlock.

Pokud chcete zakázat pixelové tagy v našich newsletterech, můžete svůj e-mailový program nastavit tak, aby se ve zprávách nadále nezobrazoval obsah HTML. Pixely se také nepoužijí, pokud si e-maily čtete off-line.

Podrobné informace o analytice

Pro účely cíleného vývoje, obchodních analýz, řízení naší prezentace na internetu a neustálé optimalizace našich webových stránek využíváme služby, které jsou podrobněji vysvětlené dále, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU.
Při všech uvedených způsobech zpracování dochází k předávání údajů na servery poskytovatelů technologií pro sledování a cílení, které využíváme. Některé z těchto serverů se nacházejí v USA. Předávání údajů probíhá na základě standardních smluvních doložek Evropské komise.

Pokud s ukládáním a analýzou vašich údajů nesouhlasíte, můžete proti nim kdykoli vznést námitku kliknutím na příslušný odkaz ve výše uvedené tabulce. V takovém případě bude ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie pro odhlášení, který zajistí, že využívané služby nebudou zpracovávat žádné údaje o relacích.
V takovém případě už ale nebudete moci využívat všechny funkce našich digitálních služeb.

Ukládání souborů cookies můžete zakázat také příslušným nastavením svého prohlížeče; rádi bychom vás ale upozornili, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce našich webových stránek.

Google Adwords Conversion Tracking
Využíváme službu Google Conversion Tracking společnosti Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud na naše webové stránky vstoupíte pomocí odkazu v reklamě Google, služba Google Adwords uloží do vašeho počítače soubor cookie. Tyto soubory cookies ztrácejí platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité stránky společnosti BDC a platnost cookie dosud nevypršela, pak Google a BDC rozpoznají, že jste klikli na reklamu Google a byli jste na tuto stránku přesměrováni. Každý zákazník služby Adwords má přidělen svůj vlastní soubor cookie. Cookies tedy není možné sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Adwords.

Účelem informací generovaných za pomoci konverzních cookies je vytvářet statistiky konverzí pro zákazníky služby Adwords, kteří se přihlásili do funkce sledování konverzí. Společnost BDC dostává informace o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na její reklamu a byli přesměrováni na stránku obsahující tag pro sledování konverzí. Nedostáváme ale informace, které mohou uživatele identifikovat jako osobu. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google týkající se sledování konverzí najdete zde: https://services.google.com/sitestats/de.html.

Google Analytics
Společnost BDC využívá službu Google Analytics společnosti Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Služba Google Analytics zpracovává „cookies“: textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a které umožňují analyzovat, jakým způsobem používáte webové stránky.
Informace o tom, jak používáte webové stránky generované tímto souborem cookie, jsou obecně předávány na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Pokud je ale na těchto stránkách zapnuta funkce anonymizace IP, pak společnost Google nejprve v členských státech Evropské unie nebo v jiných členských státech Evropského hospodářského prostoru IP adresu zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA předána úplná IP adresa a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek využije společnost Google tyto informace k analýze toho, jak stránky používáte, k sestavení přehledů o aktivitách na stránkách a k poskytování dalších služeb pro provozovatele stránek ve spojitosti s užíváním stránek a internetu. IP adresu získanou z vašeho prohlížeče prostřednictvím služby Google Analytics nebude společnost Google kombinovat s dalšími údaji.

Další informace o podmínkách užívání a ochraně údajů jsou k dispozici na adresách http://www.google.com/analytics/terms/de.html a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Rádi bychom upozornili, že na těchto stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby se zaručilo anonymní zpracování IP adres (maskování IP adresy).

Facebook
V rámci našich digitálních služeb využíváme funkce pseudonymizovaného sledování společnosti Facebook Inc. („Facebook“) 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Tato technologie nám umožňuje cílit na uživatele internetu, kteří projevili zájem o náš e-shop a produkty, pomocí reklam na Facebooku. Jsme přesvědčeni, že zařazení reklam, které vycházejí ze zájmů uživatelů, je pro vás zajímavější než reklamy bez této spojitosti.
Společnosti Facebook nepředáváme žádné e-mailové adresy našich zákazníků.
Podrobnější informace o pravidlech ochrany údajů na Facebooku najdete na adrese http://www.facebook.com/policy.php.

Záložky/pluginy sociálních sítí

Aby byly naše stránky atraktivnější a uživatelsky přívětivější, používáme „záložky sociálních sítí“ a „pluginy sociálních sítí“.
Používáme je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU ke zvyšování povědomí o naší společnosti. Výchozí propagační účely se považují za oprávněný zájem podle GDPR EU. Odpovědnost za provoz v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů musí zaručit příslušný poskytovatel.

Záložky sociálních sítí jsou internetové záložky, které vám umožní přístup k naší prezentaci prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů:
• Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)
• Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
• YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
• Google Plus (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
• Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA)
• Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA)

Pluginy sociálních sítí
Využíváme také funkce pluginů sociálních sítí pro sítě Facebook, Twitter a Google+. Pluginy sociálních sítí jsou technologie, které vám jako uživateli umožňují zpřístupnit určitý obsah členům sociálních sítí pomocí přímého propojení.

Ve spojitosti s příslušnými pluginy prosím mějte na paměti následující informace:

Podrobné informace o pluginech
Pluginy sociální sítě Facebook
Společnost BDC nemůže nijak ovlivnit rozsah údajů, které společnost Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu. Chceme vás však o něm co nejlépe informovat. Podrobnější informace jsou uvedené také na webových stránkách služby Facebook.

Aktivací pluginu získá společnost Facebook informaci o přístupu uživatele na příslušnou stránku webu.
Pokud je uživatel přihlášený na službě Facebook, může Facebook přiřadit tuto návštěvu k jeho účtu na službě Facebook.
Pokud uživatel s pluginy interaguje, například klikne na tlačítko „To se mi líbí“ nebo na tlačítko komentáře, odpovídající informace se přenesou z vašeho prohlížeče přímo na Facebook a tam se uloží.

Pokud uživatel není na Facebooku zaregistrovaný, je i tak možné, že Facebook získá informaci o jeho IP adrese a uloží ji.

Podle společnosti Facebook se v Německu ukládá pouze anonymizovaná IP adresa. Informace o účelech a rozsahu shromažďování údajů a o jejich dalším zpracování a využívání ze strany společnosti Facebook a dále o právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí uživatelů jsou uvedené v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php.

Pokud je uživatel členem sítě Facebook a nepřeje si, aby společnost Facebook shromažďovala údaje o něm prostřednictvím této služby, a nepřeje si, aby byly kombinovány s jeho členskými údaji uloženými službou Facebook, musí se před návštěvou internetové stránky ze služby Facebook odhlásit.
Pluginy sociální sítě Facebook můžete blokovat také pomocí různých rozšíření pro váš prohlížeč. Rozšíření pro prohlížeč, jako je například „Facebook blocker“, mohou také načtení pluginů služby Facebook zcela předejít.

Twitter
Tlačítka služby Twitter poznáte podle nápisů „Twitter“ nebo „follow“ společně s modrým ptáčkem.
Pomocí tohoto tlačítka je možné sdílet příspěvek nebo stránku tohoto webu na službě Twitter nebo začít společnost BDC na této síti sledovat.
Pokud uživatel navštíví webové stránky této internetové prezentace a aktivuje tlačítko sítě Twitter, naváže prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Twitter. Obsah tlačítka Twitter předává Twitter přímo do prohlížeče uživatele.

Společnost BDC nemůže nijak ovlivnit rozsah údajů, které společnost Twitter zpracovává pomocí tohoto tlačítka. Chceme vás však o něm co nejlépe informovat. Při kliknutí na tlačítko se přenáší také IP adresa uživatele a URL adresa příslušných webových stránek, tyto údaje se však nepoužijí k jiným účelům než pro zobrazení tlačítka. Další informace jsou k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy.

Pokud si nepřejete, aby služba Twitter mohla přiřadit návštěvu k našim stránkám, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na službě Twitter.

Tlačítko Google „+1“
Toto tlačítko poznáte podle symbolu „+1“ na bílém nebo barevném pozadí.
Pokud uživatel navštíví webové stránky a aktivuje tlačítko Google „+1“, naváže prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah tlačítka „+1“ přenáší služba Google přímo do vašeho prohlížeče a začleňuje jej na webové stránky.

Společnost BDC nemůže nijak ovlivnit rozsah údajů, které společnost Google zpracovává pomocí tohoto tlačítka. Chceme vás však o něm co nejlépe informovat. Podle společnosti Google se neshromažďují žádné osobní údaje, pokud na tlačítko nekliknete. Tyto údaje, včetně IP adresy, budou zpracovány jen tehdy, pokud jsou uživatelé přihlášení. Informace o účelech a rozsahu zpracování a využívání údajů ze strany společnosti Google a dále o právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí jsou uvedené v zásadách ochrany osobních údajů pro tlačítko „+1“:
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Pokud si nepřejete, aby Google přímo přiřadil shromážděné informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách k vašemu profilu na službě Google Plus, musíte se před návštěvou našich stránek ze služby Google Plus odhlásit. Rozšíření pro prohlížeč, jako je například rozšíření pro blokování „NoScript“, mohou také načtení pluginů služby Google zcela předejít.

Společnost BDC nepředává společnostem Facebook, Twitter ani Google žádné osobní údaje, které jste zadali na těchto webových stránkách nebo které o vás máme uložené.

Externí smluvní partneři, novináři a další relevantní skupiny osob

Řízení poskytovatelů služeb / dodavatelů
Rádi bychom vás informovali o tom, že vaše údaje zpracováváme v rámci spolupráce mezi vámi a společností BDC.

Pro uzavření, plnění a ukončení smluvního vztahu od vás potřebujeme údaje. Patří mezi ně například:
• název společnosti,
• adresa,
• kontaktní osoba a kontaktní údaje.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU. Poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností BDC.

Údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, uchováváme do uplynutí doby pro splnění zákonných a případných smluvních povinností. Po uplynutí této lhůty si ponecháváme informace týkající se smluvního vztahu, které jsou nezbytné podle obchodních a daňových předpisů, a to po dobu, kterou ukládají zákony. V tomto období (zpravidla deset let od uzavření smlouvy) budou tyto údaje znovu zpracovány pouze v případě kontroly finanční správy, pro účely finanční a daňové kontroly a pro osvětlení možné trestné činnosti.

Databáze kontaktů
Rádi bychom vás informovali o tom, že v průběhu spolupráce mezi vámi a společností BDC zpracováváme vaše hlavní a kontaktní údaje a dále fakturační a platební údaje.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR EU, tj. poskytujete nám údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a společností BDC, a dále čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU. Náš zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU na zjednodušení správy kontaktů se považuje za oprávněný zájem ve smyslu uvedeného ustanovení. Taková správa údajů společnosti BDC usnadňuje navázat kontakt, pokud si bude přát služby znovu využít (poskytovatelé služeb), ale také nám pomáhá při správě adresáře pro tisk.

Zpracování vaší e-mailové adresy a telefonních čísel probíhá až do doby, dokud neobdržíme námitku proti zpracování.

Kontrola seznamů subjektů podezřelých z terorismu
Nařízení EU o boji proti terorismu (ES) číslo 2580/2001 a (ES) číslo 881/2002 požadují, aby nikdo ze zákazníků, dodavatelů, poskytovatelů služeb ani zaměstnanců společnosti BDC nebyl osobou podezřelou z terorismu uvedenou na centrálně vedených seznamech. Proto je nutné, aby společnost BDC prováděla porovnání údajů se seznamy subjektů podezřelých z terorismu.
Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU.

Kdykoli máte právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a případně výmaz a dále právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, které zpracováváme.