Všeobecné obchodní podmínky

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, náboženská společnost

Na Maninách 1288/17a
170 00 Praha 7
IČO: 73634174
registrována u Ministerstva kultury pod č. registrace 12449/2006-28
(dále jen „BDC“)

vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tyto

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Bily-destnik.cz

ve znění platném od 8. 5. 2009.

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím – náboženskou společností „Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü“, se sídlem Na Maninách 1288/17a, 170 00 Praha 7, IČO: 73634174 (dále jen „prodávající“) a kupujícím.

Veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito podmínkami. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

II. Objednací podmínky

Prodávající inzeruje nabízené zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bily-destnik.cz, www.bdc.cz, www.buddhaalaska.cz, příp. prostřednictvím jiných prodejních nástrojů.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží a jeho objednání.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Do tohoto formuláře je kupující povinen vyplnit zejména své jméno, příjmení, dodací adresu, kontaktní údaje, druh zboží a počet objednaných kusů. Odeslaní vyplněného formuláře je prodávajícím považováno za platný a závazný návrh kupní smlouvy. Prodávající není povinen reagovat na objednávku ze strany kupujícího, pokud tento nevyplnil do formuláře všechny požadované údaje. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Prodávající je oprávněn potvrdit objednávku písemně, telefonicky emailem nebo jiným obdobným způsobem, jakož i dodáním objednaného zboží kupujícímu.

Prodávající není povinen akceptovat objednávku v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho cena nebo ho prodávající v době objednávky nemá na skladě. V těchto případech je prodávající povinen kupujícímu tuto skutečnost oznámit.

III. Cena, dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží kupujícímu zpravidla do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od obdržení objednávky.

Nedohodli-li se prodávající a kupující jinak, odpovídá cena zboží ceně uvedené na stránkách www.Bily-destnik.cz. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a bez nákladů na dopravu, které je povinen uhradit kupující. Prodávající si vyhrazuje právo ceny zboží změnit, nové ceny jsou účinné ode dne uvedení na internetových stránkách prodávajícího. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží, jakož i objednávku, která obsahuje zjevně nesprávné údaje o kupujícím.

IV. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

* Vadné nebo jiné než objednané zboží, kupující společně s originálem dodacího dokladu odešle zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, Na Maninách 1288/17a, 170 00 Praha 7.
* Reklamace může být vyřízena také prostřednictvím zákaznického servisu na e-mailové adrese: [email protected].
* Reklamaci lze vedle toho vyřídit osobně v kanceláři pražského buddhistického centra každé pondělí od 18-20 h, adresa Na Maninách 1288/17a, 170 00 Praha 7.

V. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení kupní ceny, nikoli však na vrácení poplatku za dopravu zboží.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu v nejkratší možné době od doručení, a to na bankovním převodem na kupujícím uvedené číslo účtu, případně poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

VI. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním jím uvedených osobních údajů pro účely realizace obchodní transakce. Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné, nejsou dále zpřístupňovány třetím osobám a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem. Prodávajícím jsou osobní údaje uchovávány pouze v souvislosti s plněním povinností podle daňových, účetních a dalších předpisů.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 10. 2008. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.Bily-destnik.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.